Ochrona danych osobowych

Break_TitleToBody_Header

1. Obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy / kandydata na współpracownika

 

Klauzula jest właściwa zarówno w przypadku poszukiwania osób, które będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a także osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie / umowy o współpracy.

 

1.1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ALTER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 31, 01-208 Warszawa.

 

1.2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail aspl.privacy@alter-solutions.com, formularz kontaktowy pod adresem https://www.alter-solutions.pl/

 

1.3. Pani / Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:

  • 1.3.1. w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • 1.3.2. w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • 1.3.3. w celu weryfikacji posiadanych przez Panią / Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią / Panem;
  • 1.3.4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

1.4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

 

1.5. Pani / Pana dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy z uwagi na zlokalizowanie podmiotów, z których usług korzystamy w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Administrator zapewnia, by dostawcy gwarantowali wysoki poziom ochrony danych w szczególności, poprzez wdrożenie zabezpieczeń umownych, takich jak standardowe klauzule umowne dla transferu danych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

1.6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa.

 

1.7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

 

1.8. Przysługuje Pani / Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

1.9. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

1.10. Przysługuje Pani / Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3c) i 3d) powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

 

1.11. W przypadku preferowania przez Panią / Pana zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani / Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksie Pracy, podanie danych jest dobrowolne.

 

 

2. Obowiązek informacyjny dla kandydatów, których dane będą gromadzone w bazie na potrzeby przyszłych rekrutacji

 

2.1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ALTER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 31, 01-208 Warszawa. 

 

2.2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail aspl.privacy@alter-solutions.com, formularz kontaktowy pod adresem https://www.alter-solutions.pl/ lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

2.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgodzie (Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO)) w związku z wprowadzeniem ich do bazy danych kandydatów do pracy/współpracy, z której Administrator będzie korzystać w związku z prowadzonymi w przyszłości postępowaniami rekrutacyjnymi.

 

2.4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

 

2.5. Pani / Pana dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy z uwagi na zlokalizowanie podmiotów, z których usług korzystamy w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Administrator zapewnia, by dostawcy gwarantowali wysoki poziom ochrony danych w szczególności, poprzez wdrożenie zabezpieczeń umownych, takich jak standardowe klauzule umowne dla transferu danych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

2.6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania wyrażonej przez Panią / Pana zgody, nie dłużej niż przez okres 2 lat od ich zgromadzenia.

 

2.7. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

 

2.8. Przysługuje Pani / Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

2.9. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, właściwego dla Pani / Pana kraju zamieszkania, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

2.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

3. Pełna klauzula obowiązku informacyjnego pod formularz kontaktowy

 

3.1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ALTER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 31, 01-208 Warszawa.

 

3.2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail aspl.privacy@alter-solutions.com, formularz kontaktowy pod adresem https://www.alter-solutions.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

3.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów z niej wynikających – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO)), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą oraz udzielaniu odpowiedzi na skierowane do niego zapytania.

 

3.4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom; podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom działającym na zlecenie Administratora m. in. takim jak dostawcy systemów informatycznych.

 

3.5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Administratora. Korzystanie z oferowanych przez nich usług może wiązać się z koniecznością przekazywania Pani / Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator zapewnia, by dostawcy gwarantowali wysoki poziom ochrony danych w szczególności, poprzez wdrożenie zabezpieczeń umownych, takich jak standardowe klauzule umowne dla transferu danych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

3.6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację interesu Administratora lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od momentu wysłania zapytania.

 

3.7. Przysługuje Pani / Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

3.8. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

3.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

4. Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy z BEC / z uwzględnieniem background check

 

4.1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ALTER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 31, 01-208 Warszawa.

 

4.2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail aspl.privacy@alter-solutions.com, formularz kontaktowy pod adresem https://www.alter-solutions.pl/.

 

4.3. Pani / Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:

  • 4.3.1. w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO)), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • 4.3.2. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • 4.3.3. w celu weryfikacji posiadanych przez Panią / Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią / Panem;
  • 4.3.4. w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy o współpracę, w celu przeprowadzenia sprawdzenia Pani / Pana przeszłości w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych (wykształcenie, certyfikacje), przekazanych referencji zawodowych, weryfikacji tożsamości, weryfikacji działań podejmowanych przez Panią / Pana w Internecie, prawidłowości i kompletności zaświadczenia o niekaralności – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prawidłowe wykonanie umowy o świadczenie usług zawartej z klientem Administratora.
  • 4.3.5 w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4.4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

 

4.5.Pani / Pana dane osobowe w zakresie o którym mowa w pkt 3d) zostaną pozyskane jedynie w sytuacji zawarcia umowy o współpracę. Zgromadzone dane będą udostępnione klientowi Administratora w celu przeprowadzenia audytu prawidłowości wykonanego przez Administratora sprawdzenia.

 

4.6. Pani / Pana dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy z uwagi na zlokalizowanie podmiotów, z których usług korzystamy w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Administrator zapewnia, by dostawcy gwarantowali wysoki poziom ochrony danych w szczególności, poprzez wdrożenie zabezpieczeń umownych, takich jak standardowe klauzule umowne dla transferu danych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

4.7. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez okres 2 lat. Dane osobowe zgromadzone w związku z realizacją celu, o którym mowa w pkt 3d) będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, przez okres trwania umowy z Administratorem. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa.

 

4.8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

 

4.9. Przysługuje Pani / Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

4.10. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

4.11. Przysługuje Pani / Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3d) i 3e) powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.